Infrastruktuurimarkkinat

Liikenneinfrastruktuurimarkkinoihin kuuluvat muun muassa tiet, raiteet, vesiväylät ja satamat sekä lentokentät

Tieverkko

Suomen tieverkko käsittää maantiet, kunnalliset katuverkot ja yksityistiet. Tietilaston mukaan Suomen maantieverkon pituus oli vuoden 2018 alussa 77 993 kilometriä. Valtateitä oli 8 605 kilometriä, kantateitä 4 860 kilometriä, seututeitä 13 473 kilometriä ja yhdysteitä 51 054 kilometriä.

Maantieverkon pituus on pysynyt viime vuosina suhteellisen samana. Viimeisen kymmenen vuoden aikana maantieverkon pituus on pienentynyt noin 170 kilometrillä.

Rataverkko

Rautatietilaston mukaan Suomen rataverkon pituus vuoden 2017 lopussa oli 5 926 kilometriä, josta 3 331 kilometriä eli noin 56 prosenttia oli sähköistetty. Yksiraiteista rataa oli 5 240 kilometriä ja kaksi- tai useampiraiteista rataa 686 kilometriä.

Liikenneviraston tietojen perusteella Suomessa on 199 ympärivuotista henkilöliikenteen rautatieasemaa ja yksi asema on käytössä kesäaikaan.

Valtion rataverkon haltija Väyläviraston lisäksi Suomessa on yli sata yksityisraiteen haltijaa. Tyypillisiä yksityisraiteen haltijoita ovat teollisuuslaitokset, logistiikka-alan yritykset, kunnat ja satamat.

Yksityisraiteiden laajuudessa ja raidepituudessa on suuria eroja. Tyypillinen yksityisraide on yhdestä tai kahdesta raiteesta koostuva muutamasta sadasta metristä muutamaan kilometriin pitkä teollisuuslaitoksen hallinnoima kokonaisuus. Muutamilla satamilla ja teollisuuslaitoksilla on kuitenkin hallinnassaan kymmenien kilometrien pituisia yksityisraidekokonaisuuksia. Kaikkien yksityisraiteiden yhteispituudeksi on arvioitu noin 1000 kilometriä. Yksityisraiteilla on suuri merkitys rautateiden tavaraliikenteelle. Käytännössä kaikki rautateiden tavaraliikenne kulkee yksityisraiteiden kautta.

Vesiväylät ja satamat

Vuoden 2017 lopussa yleisiä vesiväyliä oli Suomessa reilu 20 000 kilometriä, josta rannikkoväyliä noin 10 350 kilometriä ja sisävesiväyliä noin 9 800 kilometriä. Näistä noin 4 100 kilometriä oli kauppamerenkulun väyliä.

Liikenneviraston tietojen perusteella vuoden 2017 lopussa Suomessa oli 97 satamaa. 

Lentoasemat

Finavian tilastojen perusteella vuonna 2018 Suomessa oli 19 kaupallista liikennettä harjoittavaa lentoasemaa. Määrä on sama kuin vuonna 2017 ja 2016. Vuosina 2010-2013 kaupallista liikennettä harjoittavia lentoasemia on ollut 21 ja vuosina 2014-2015 20 lentoasemaa. Vuoden 2010 jälkeen Varkauden lentoasema on lopetettu ja Lappeenranta on poistunut Finavian lentoasemaverkostosta. Luvut sisältävät vain Finavian lentoasemat.