Henkilö- ja tavaraliikenteen luvat

Henkilö- ja tavaraliikenteen lupa-asioissa on tapahtunut muutoksia uuden liikennepalvelulain astuttua voimaan 1.7.2018.

Uuden liikennepalvelulain myötä taksiliikenteen harjoittamiseen tarvitaan taksiliikennelupa. Myös henkilö- ja tavaraliikennelupa oikeuttaa taksiliikenteen harjoittamiseen, mutta luvanhaltijan tulee kuitenkin tehdä taksiliikenteen harjoittamisesta ilmoitus Traficomille. Taksien määräkiintiöistä ja asemapaikkavelvoitteesta luovuttiin liikennepalvelulain voimaantulon myötä. Taksiliikennettä voi harjoittaa jatkossa paitsi henkilöautolla myös pakettiautolla, kevyellä tai raskaalla nelipyörällä, kolmipyörällä ja kuorma-autolla. Linja-autolla (1+9 henkilölle rekisteröidyt pikkubussit ja siitä ylöspäin) ei saa harjoittaa taksiliikennettä. Taksinkuljettajalla on yhä oltava voimassa oleva taksinkuljettajan ajolupa.

Ammattimainen henkilöiden kuljettaminen linja-autolla edellyttää liikennepalvelulain mukaan henkilöliikennelupaa. Henkilöliikennelupia ovat Traficomin myöntämä joukkoliikenteen yhteisölupa ja ennen 1.7.2018 myönnetty joukkoliikennelupa. Lakimuutoksen yhteydessä myös reitti- ja kutsujoukkoliikenneluvat poistuivat.

Ammattimaiseen tavaran kuljettamiseen tiellä ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä, jonka suurin sallittu kokonaismassa on yli 3500 kiloa, tarvitaan tavaraliikennelupa. Liikennepalvelulain mukaisia tavaraliikennelupia ovat tavaraliikenteen yhteisölupa ja kotimaan tavaraliikennelupa. Uusille alalle tulijoille voidaan myöntää vain tavaraliikenteen yhteisölupa. Ilman tavaraliikennelupaa saa kuitenkin Suomen sisäisissä kuljetuksissa kuljettaa tavaraa traktorilla, jonka suurin sallittu nopeus on enintään 60 kilometriä tunnissa. Uusia traktoriliikennelupia ei 1.7.2018 alkaen enää myönnetä eikä voimassaolevaa lupaa uusita. Jos ammattimaista tavarankuljetusta harjoitetaan ajoneuvolla tai yhdistelmällä, jonka kokonaismassa on yli 2 000 kg, mutta enintään 3 500 kg, palveluntarjoajan tulee tehdä tavaraliikenteen harjoittamisesta ilmoitus Traficomille. Ilmoitus on yrityskohtainen, ei ajoneuvokohtainen.

Taksiliikenneluvat

Ennen lakimuutosta taksilupien ja taksiluvanhaltijoiden määrä oli jatkuvassa laskussa. Vuoden 2010 ja kesäkuun 2018 välisenä aikana taksilupien määrä vähentyi noin 700 luvalla. Kesäkuun 2018 lopussa taksilupia oli voimassa noin 9 560. 

Lakimuutoksen myötä kiinnostus taksilupien hakemista kohtaan aktivoitui merkittävästi. Heinä-joulukuussa 2018 uusia taksilupia haettiin lähes 5 100 kappaletta ja niitä  myönnettiin yli 3 200 kappaletta. Valtaosa luvista haettiin heinäkuussa, minkä jälkeen tahti hidastui. Merkittävä osa uusista luvista myönnettiin pääkaupunkiseudulle. Helsinkiin, Espooseen, Vantaalle ja Kauniaisiin myönnetyt luvat kattoivat yli 45 % heinäkuun alun jälkeen myönnetyistä luvista. Vuoden 2020 lopussa luvanhaltijoiden määrä oli 12 225, jotka yritysmuodoltaan olivat pääosin yksityisiä elinkeinonharjoittajia (67 %) tai osakeyhtiöitä (28 %). 

Lupatilastojen lisäksi myös luvanvaraiseen käyttöön merkittyjen henkilöautojen määrässä on viime vuotta lukuunottamatta tapahtunut merkittävää kasvua. Syyskuun 2018 lopussa luvanvaraiseen käyttöön merkittyjä henkilöautoja oli Manner-Suomessa 11 158 kappaletta, mikä on 1 232 enemmän kuin vuoden 2017 lopussa. Taksiliikennekäytössä olleiden ajoneuvojen lukumäärä oli vuoden 2020 lopussa 13 880, mikä on 878 vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.  

Liikennepalvelulaki mahdollisti taksitoiminnan harjoittamisen myös henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijoille ilman erillistä taksilupaa. Tällaisen toiminnan harjoittaminen edellyttää kuitenkin ilmoittautumista Traficomille. Ilmoittautumisia taksiliikenteeseen oli joulukuun 2018 loppuun mennessä tehnyt yhteensä 406 henkilö- tai tavaraliikenneluvan haltijaa.

Myös taksinkuljettajan ajolupia on haettu lakimuutoksen jälkeen aiempaa enemmän. Heinä-lokakuussa 2018 taksinkuljettajan ajolupia haettiin 2 577 kpl ja niitä myönnettiin 2 482 kpl. Eniten lupia haettiin ja myönnettiin Helsingissä, Oulussa ja Vantaalla. Vuosina 2015-2017 taksinkuljettajan ajolupia on myönnetty vuosittain noin 1400-1600 kpl. Voimassa olevia taksinkuljettajan ajolupia oli voimassa kesäkuun 2020 lopussa 33 815 kappaletta. Näistä kolmannes oli Uudellamaalla.

Henkilöliikenneluvat

Joulukuun 2018 lopussa voimassa oli 15 452 henkilöliikennelupaa, joista 11 762 oli joukkoliikennelupaa ja 3 690 joukkoliikenteen yhteisölupaa. Heinä-joulukuussa 2018 myönnettiin yli 1 700 uutta henkilöliikennelupaa.

Ennen lakimuutosta kesäkuun 2018 lopussa voimassa oli 1257 joukkoliikennelupaa, 13 270 joukkoliikenneluvan oikeaksi todistettua jäljennöstä, 677 joukkoliikenteen yhteisölupaa, 2 740 yhteisöluvan oikeaksi todistettua jäljennöstä, 431 reittiliikennelupaa ja 1 kutsujoukkoliikennelupa.

Joukkoliikennelupien ja sen oikeaksi todistettujen jäljennösten määrät ovat pienentyneet viime vuosina. Yhteisölupien määrä on pysynyt suhteellisen vakiona vuodesta 2014, mutta sen oikeaksi todistettujen jäljennösten määrä on puolestaan kasvanut. Reittiliikennelupien määrässä on nähtävissä merkittävä kasvu vuonna 2014, mikä johtuu vanhan henkilöliikennelain mukaisten linjaliikennelupien umpeutumisista asteittain vuosien 2014 ja 2019 välillä. Tämän myötä uusia reittiliikennelupia haettiin innokkaammin. Reittiliikennelupien määrä on kasvanut myös viime vuosina.

Joukkoliikenteen lupien haltijoiden määrä on vuodesta 2013 alkaen ollut laskussa. Vastaavasti yrityskoot ovat olleet hienoisessa kasvussa. Joulukuun 2020 lopussa henkilöliikenneluvan haltijoita oli 1 063, joista eniten, eli noin 69 %, oli osakeyhtiöitä. Seuraavaksi eniten oli yksityisiä elinkeinonharjoittajia (18 %) ja kommandiittiyhtiöitä (10 %).

Joukkoliikenteen luvat

Tilanne vuoden lopussa. Joukkoliikenneluvan oikeaksi todistetut jäljennökset on jaettu luvanhaltijoille vuonna 2012 lakimuutoksen myötä. Vuoteen 2017 asti lähteenä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Joukkoliikenteen lupien haltijat

Tilanne vuoden lopussa. Vuoteen 2017 asti lähteenä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Tavaraliikenneluvat

Joulukuun 2018 lopussa voimassa oli 51 210 tavaraliikenteen yhteisölupaa ja 3 236 kotimaan tavaraliikennelupaa. Heinä-joulukuussa 2018 myönnettiin yli 5 900 uutta tavaraliikennelupaa. 

Ennen lakimuutosta kesäkuun 2018 lopussa voimassa oli 11 337 tavaraliikenteen yhteisölupaa ja 51 224 yhteisöluvan oikeaksi todistettua ajoneuvokohtaista jäljennöstä. Lisäksi voimassa oli 3 966 kotimaan tavaraliikennelupaa ja 2 298 traktoriliikennelupaa. Voimassa olevia ajoneuvokohtaisia tavaraliikenteen lupia oli siis kaikkiaan 57 488 kappaletta.

Tavaraliikenteen yhteisölupien määrä on kasvanut viime vuosina. Yhteisölupien oikeaksi todistettujen jäljennösten määrä on kasvanut vuodesta 2011 vuoteen 2015. Vuonna 2016 yhteisölupien jäljennösten määrä pieneni, mutta vuonna 2017 niiden määrä kohosi jo yli vuoden 2015 tason. Kotimaan tavaraliikennelupa on ennen 2.10.1999 myönnetty ajoneuvokohtainen liikennelupa. Se on voitu uusia, mutta uusille luvanhakijoille sitä ei ole enää myönnetty, mikä selittää kotimaan tavaraliikennelupien merkittävän pienenemisen viime vuosina.

Joulukuun lopussa 2020 tavaraliikenneluvan haltijoita oli 11 634, joista reilut puolet oli osakeyhtiöitä (59 %). Seuraavaksi eniten oli yksityisiä elinkeinonharjoittajia (25 %) ja kommandiittiyhtiöitä (12 %). Lisäksi tavaraliikenteen harjoittajaksi ilmoittautui heinä-joulukuussa 2018 yhteensä 2 217 pakettiautokuljetuksia harjoittavaa yritystä. Yhteensä tavaraliikennettä harjoittavia yrityksiä voidaan siis arvioida olevan yli 15 000. Toimijoiden määrä näyttää siis kasvaneen jonkin verran vuoden 2018 aikana.

Tavaraliikenteen luvat

Tilanne vuoden lopussa. Vuoteen 2017 asti lähteenä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Tavaraliikenteen lupien haltijat

Tilanne vuoden lopussa. Vuoteen 2017 asti lähteenä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.