Ilmailun turvallisuustilanne, raportointi ja Traficomin toimet turvallisuuden parantamiseksi

Kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuustilanne Q1/2022

Vuoden ensimmäinen neljännes kokonaisuudessaan sujui suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa turvallisesti. Onnettomuuksia ei tapahtunut. Vakavia vaaratilanteita oli edellisvuosien keskiarvoa vähemmän.

Maaliskuun aikana Suomessa ja ulkomailla suomalaisten ilma-alusten havainnoimana on raportoitu runsaasti aiempia vuosia enemmän häiriöitä koneiden satelliittinavigointiin käyttämissä GPS-signaaleissa.

Kaupallisen ilmakuljetuksen operaatioiden määrä suomalaisilla lentoasemilla oli ensimmäisellä neljänneksellä kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna, mutta edelleen vain n. 60% vuoden 2019 tasosta.

Lue lisää kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuustilanteesta

Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanne Q1/2022

Myös suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa ensimmäinen neljännes sujui turvallisissa merkeissä. Onnettomuuksia ei tapahtunut ja vakavia vaaratilanteita tapahtui 1, eli aiempien vuosien keskiarvoa vähemmän.

Yleis- ja harrasteilmailun operaatiomäärät suomalaisilla lentoasemilla olivat hivenen edellisvuotta suuremmat ja n. 75% vuoden 2019 tasosta.

Lue lisää yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanteesta

Muiden ilmailun osa-alueiden turvallisuustilanne Q1/2022

Lennonjohdon aiheuttamia porrastuksen alituksia tapahtui ensimmäisellä neljänneksellä 6. Määrä oli vuosien 2013-2021 keskiarvoa (8,7) vähemmän. Operaatiomääriin suhteutettuna määrä oli likimain pidemmän aikavälin keskiarvon tasalla.
3 tapauksista oli ilma-alusten välisen porrastusminimin alituksia, 1 pyörrevanaporrastuksen alitus ja 2 ilma-aluksen ja ilmatilavarauksen välisiä alituksia.

Kotimainen lennonvarmistus ei aiheuttanut yhtään kiitotiepoikkeamaa ensimmäisellä neljänneksellä. Tyypillisestikin vastaavaan aikaan aiempina vuosina on ollut vain yksittäisiä tällaisia tapauksia.

Maa-ajoneuvot aiheuttivat 11 kiitotiepoikkeamaa. Määrä oli kaksinkertainen vuosien 2013-2021 keskiarvoon (5,3) verrattuna. Suhteutettuna operaatioiden määrään lukema oli yli kolminkertainen pidemmän aikavälin keskiarvoon verrattuna. Vuoden ensimmäiset kuukaudet olivat jälleen varsin lumisia joka puolella Suomea ja tällöin tietysti kunnossapidon ajoneuvoilla on tarve päästä useasti kiitotielle. Tänä vuonna kiitotiepoikkeamien määrä kuitenkin pääsi varsin suureksi. Tarkempaa tietoa kiitotiepoikkeamista ja tilanteen kehittymisestä täällä (Ulkoinen linkki).

Maahuolintatoiminta ei alkuvuonna aiheuttanut merkittäviä poikkeamatilanteita. Maahuolintatoimijoilta sen sijaan saatiin melko paljon ilmoituksia liukkaudesta lentoasemien asematasoilla. Näistä lisää tietoa GCOL-osiossa (Ulkoinen linkki).

Dronet aiheuttivat Suomessa alkuvuoden aikana yhden läheltä piti-tilanteen miehitetyn ilmailun kanssa. Määrä oli samaa tasoa aiempien vuosien kanssa. Lisää tietoa läheltä piti-tilanteista täällä.
Lisäksi dronetoimijat raportoivat laitteiden hallinnan menetyksistä samaan tahtiin kuin edellisinäkin vuosina. Lisää tietoa hallinnan menetyksistä täällä (Ulkoinen linkki).

Raportointi 2022

Avoin havaituista poikkeamista ilmoittaminen ja ilmoitusten oikeudenmukainen käsittely on ilmailussa aina nähty yhtenä tärkeimmistä turvallisuuden peruspilareista. Mitä herkemmin raportteja tehdään, sitä parempi kuva toiminnan kehittämiskohteista muodostuu, ja sitä tehokkaammin pystytään turvallisuutta kehittämään. Suurta raporttimäärää voi pitää yhtenä indikaattorina hyvästä turvallisuuskulttuurista. Suomessa noudatetaan lentoturvallisuusilmoitusten käsittelyssä oikeudenmukaisen turvallisuuskulttuurin (Just Culture) periaatteita. Käsittely on tarkemmin kuvattu Suomen ilmailun turvallisuusohjelman (Ulkoinen linkki) luvussa 2.5.

Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana Traficomiin toimitettiin reilut 2000 lentoturvallisuusilmoitusta. Edellisenä vuonna vastaavaan aikaan määrä oli n. 1200. Liikenteen vilkastuminen vuoden alussa näkyy myös raporttien määrissä, jotka alkavat jo tavoitella koronapandemiaa edeltäviä lukemia.
Kun ilmoitusmääriä tarkastellaan suhteutettuna toiminnan määrään (operaatiot lentoasemilla ja lentojen määrät suurimmilla kaupallisilla toimijoilla), raportointiaktiivisuus on myös pysynyt hyvällä tasolla.


Raportointilomakkeet ja lisätietoa raportoinnista löydät täältä (Ulkoinen linkki)

Raportit 2007-2021

Tapaukset osa-alueittain Q1/2022

Raportteja luokitellaan usean eri muuttujan perusteella. Alla olevassa kuvaajassa on esitetty vuoden 2021 tapausten jakautuminen sen perusteella, mihin ilmailun osa-alueeseen raportin aihe kohdistuu. Suurin osa raporteista tulee kaupallisesta toiminnasta, lentotoiminnan sekä erilaisten maatoimintojen organisaatioilta.

Traficomin toiminta turvallisuuden parantamiseksi vuonna 2021

Suomen ilmailun turvallisuudenhallinta, Suomen ilmailulle määritetyt strategiset turvallisuustavoitteet, toiminnan periaatteet ja käytännön toiminta ilmailun turvallisuuden parantamiseksi on kuvattu Suomen ilmailun turvallisuusohjelmassa (FASP) ja sen liitteissä Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelma (liite 1) ja Suomen ilmailun turvallisuuden suorituskykytavoitteet ja –mittarit SPT, SPI (liite 2).

Tutustu ohjelmaan ja sen liitteisiin (Ulkoinen linkki).

Vuonna 2021 koronapandemia vaikutti edelleen merkittävästi Suomen ilmailun turvallisuudenhallinnan toimenpiteiden painopisteisiin sekä valvonnassa että turvallisuuden edistämisessä. Traficom osallistui aktiivisesti turvallisuustyöhön, mm. EASAn ja ICAOn koordinoimilla yhteistyöfoorumeilla, ja varmisti, että ilmailun toimijoilla oli tiedossa ja saatavilla turvallisuudenhallinnan ja organisaatioiden toiminnan kannalta merkityksellinen ohjemateriaali. Vuoden aikana painopiste alkoi siirtyä sen varmistamiseen, että liikenne saadaan turvallisesti uudelleenkäynnistettyä.

Kansallista riskienhallintatyötä (kts FASP luku 2.6) jatkettiin kaikilla ilmailun osa-alueilla jo vuosia käytössä olleen mallin mukaisesti. Eri ilmailun osa-alueiden toimijoiden kanssa järjestettiin yhteisiä riskipajoja. Vuoden yhtenä erityisenä teemana olivat koronatilanne ja muutoksenhallinta.

Ilmailun kyberturvallisuuteen panostettiin vuonna 2021 vahvasti. Traficom toteutti merkittävimpien ilmailutoimijoiden kyberturvallisuuden hallinnan suorituskyvyn arviointikierroksen hyödyntäen Kyberturvallisuuskeskuksen kehittämää Kybermittaria. Vuoden lopussa julkaistiin myös kattava ilmailun kyberturvallisuus-sivusto (Ulkoinen linkki).

Tärkeänä osana toimenpiteitä on ollut myös turvallisuuden edistäminen (kts. FASP luku 4.2) eli tarvittavan ohje- ja turvallisuusviestintämateriaalin tarjoaminen viranomaisille ja ilmailun toimijoille.
Traficom julkaisi vuoden 2021 aikana laajan Turvallisuuskulttuuri-sivuston (Ulkoinen linkki), jossa kerrotaan erilaisten kulttuuristen elementtien kuten turvallisuuskulttuurin, raportointikulttuurin ja Just Culturen merkityksestä turvallisen toiminnan mahdollistajana.
Traficom julkaisi vuoden aikana 4 turvallisuustiedotetta (Ulkoinen linkki), teemoina mm. talvitoiminta niin kaupallisessa ilmakuljetuksessa kuin yleis- ja harrasteilmailussa.

Vuosittainen Lentoon!-seminaari (Ulkoinen linkki) yleis- ja harrasteilmailijoille saatiin järjestettyä etätilaisuutena yhteistyössä Finavian, Fintraffic ANSin, Ilmatieteen laitoksen, Suomen Ilmailuliiton ja Suomen Moottorilentäjien Liiton kanssa.

Traficom jatkoi myös muiden, maaliskuussa julkaistun Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelman 2021-2025 toimenpiteiden toteuttamista, esimerkiksi osallistuen vuoden aikana matalalentoverkoston toteuttamisen edellytysten ja tarpeen arviointiin Suomessa. Lisäksi Traficom osallistui myös Liikenne- ja viestintäministeriön johtamaan Valtakunnalliseen liikenneturvallisuusstrategiatyöhön.

Lisätietoa ilmailun turvallisuudesta kuten linkit Traficomin julkaisemiin turvallisuustiedotteisiin sekä muihin turvallisuustiedon lähteisiin löydät Traficomin ilmailun turvallisuustietoa-sivustolta (Ulkoinen linkki).

Aiempien vuosien turvallisuuskatsaukset löydät sivun lopussa olevista linkeistä.

Ilmailun turvallisuustilanteen seurantataulukko - operatiiviset tason 1 (ylätaso) mittarit

Kaupallinen ilmakuljetus: 
SPI 1.1: Onnettomuuksien määrä 
SPI 1.2.: Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä
SPI 1.3.: Onnettomuuksissa kuolleiden määrä
SPI 1.4: Vakavien vaaratilanteiden määrä  
Kaupallinen ilmakuljetus: 
SPI 1.1: ei onnettomuuksia 
SPI 1.2: ei kuolemaan johtaneita
onnettomuuksia
SPI 1.3: ei kuolleita
SPI 1.4: vähenevä vakavien
vaaratilanteiden
määrä suhteutettuna liikenteen
määrään (viiden vuoden keskiarvo)
VIHREÄ

SPI 1.1. Q1/2022: Ei onnettomuuksia suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa. Tavoite (ei onnettomuuksia kaupallisessa ilmakuljetuksessa)  tältä osin saavutettu. 
SPI 1.2 & SPI 1.3 Q1/2022: Ei kuolemaan johtaneita onnettomuuksia, joten tavoitteet (ei kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ja ei kuolleita ilmailuonnettomuuksissa) saavutettiin. 

SPI 1.4 Q1/2022: 1 vakava vaaratilanne, aiempia vuosia vähemmän.

Arvioidun vuoden 2021 lentotuntimäärän perusteella tavoitetta ei saavutettu vuonna 2021, sillä suhteessa liikennemäärän vakavien vaaratilanteiden määrä kasvoi.  

Tilannearvio pidetään  vihreänä. Kehityssuunta pidetään negatiivisena johtuen mm. dronetoiminnan sekä Ukrainan konfliktin aiheuttamista riskeistä. Koronapandemian aiheuttaman poikkeuksellisen liikennemäärien vähenemisen johdosta kehityssuunnan arviointi epävarmaa.

Yleis- ja harrasteilmailu: 
SPI 1.1: Onnettomuuksien määrä 
SPI 1.2.: Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä
SPI 1.3.: Onnettomuuksissa kuolleiden määrä
SPI 1.4: Vakavien vaaratilanteiden määrä
Yleis- ja harrasteilmailu:
SPI 1.1:  ≤ 10 onnettomuutta / 100 000 lentotuntia
(viiden vuoden keskiarvo)
SPI 1.2: ≤ 0,6 kuolemaan johtanutta
onnettomuutta/ 100 000 lentotuntia
(viiden vuoden keskiarvo)
SPI 1.3:  enintään 2 kuollutta/ 100 000 lentotuntia
(viiden vuoden keskiarvo) 
SPI 1.4: vähenevä vakavien vaaratilanteiden määrä
suhteutettuna liikenteen määrään (viiden vuoden keskiarvo)
KELTAINEN

SPI 1.1 Q1/2022: Suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa ei onnettomuuksia. 

Arvioidun vuoden 2021 lentotuntimäärän perusteella tavoitetta 
(alle 10 onnettomuutta per 100 000 lentotuntia, viiden vuoden keskiarvona) ei saavutettu vuonna 2021.

SPI 1.2 Q1/2022: Ei kuolemaan johtaneita onnettomuuksia.

Arvioidun vuoden 2021 lentotuntimäärän perusteella tavoitetta (alle 0,6 kuolemaan johtanutta onnettomuutta per 100 000 lentotuntia, viiden vuoden keskiarvona) ei saavutettu vuonna 2021.

SPI 1.3 Q1/2022: Ei kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. 

Arvioidun vuoden 2021 lentotuntimäärän perusteella tavoite (enintään 2 kuollutta per 100 000 lentotuntia, viiden vuoden keskiarvona) saavutettiin vuonna 2021.

SPI 1.4 Q1/2022: Vakavia vaaratilanteita tapahtui 1, aiempia vuosia vähemmän

A
rvioidun vuoden 2021 lentotuntimäärän perusteella tavoitetta (vähenevä vakavien vaaratilanteiden määrä suhteessa liikenteen määrään, viiden vuoden keskiarvona) ei saavutettu vuonna 2021. 

Tilannearvio pidetään keltaisena. Kehityssuunta  muutetaan negatiivisesta neutraaliksi.  Koronapandemian johdosta kehityssuunnan arviointi epävarmaa. 

 Ilmailun turvallisuustilanteen seurantataulukko - operatiiviset tason 2 (onnettomuuksien tyypillisimmät syytekijät) mittarit

SPI 2.1: Kiitotieltä
suistumistapausten (RE) määrä
Kaupallinen ilmakuljetus: 
SPI 2.1: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen
ja suhteutetun määrän kehitykseen.
VIHREÄ

Q1/2022: suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa ei kiitotieltä suistumisia.

Tilannearvio pidetään vihreänä. Kehityssuunta pidetään neutraalina. Koronapandemian aiheuttaman poikkeuksellisen liikennemäärien vähenemisen johdosta kehityssuunnan arviointi epävarmaa.

 Yleis- ja harrasteilmailu:
SPI 2.1: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen
ja suhteutetun määrän kehitykseen.
KELTAINEN

Q1/2022: yleis- ja harrasteilmailussa ei kiitotieltä suistumisia. Määrä pidemmän aikavälin keskiarvon alapuolella. 

Tilannearvio pidetään keltaisena. Kehityssuunta pidetään positiivisena.

SPI 2.2: Kiitotiepoikkeamien (RI-VAP) määrä Kaupallinen ilmakuljetus: 
SPI 2.2: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen
ja suhteutetun määrän kehitykseen.
VIHREÄ

Q1/2022: 1 kiitotiepoikkeama suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa, määrä edellisvuotta vähemmän ja hieman pidemmän aikavälin keskiarvon alapuolella. 

Tilannearvio pidetään vihreänä. Kehityssuunta pidetään neutraalina. Koronapandemian aiheuttaman poikkeuksellisen liikennemäärien vähenemisen johdosta kehityssuunnan arviointi epävarmaa.

 Yleis- ja harrasteilmailu:
SPI 2.2: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen
ja suhteutetun määrän kehitykseen.
KELTAINEN

Q1/2022: Yleis- ja harrasteilmailussa 4 kiitotiepoikkeamaa, määrä edellisvuosien tasolla. 

Tilannearvio pidetään keltaisena. Kehityssuunta pidetään neutraalina.  

 Maa-ajoneuvot ja henkilöt:
SPI 2.2: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen
ja suhteutetun määrän kehitykseen.
VIHREÄ

Q1/2022: 11 ajoneuvojen (10 lentoasemilla, 1 valvomattomilla lentopaikoilla) aiheuttamaa kiitotiepoikkeamaa. Lentoasemilla ajoneuvojen aiheuttamia kiitotiepoikkeamia aiempia vuosia enemmän. Suhteessa operaatioiden määrään lentoasemilla tapahtumien määrä oli pidemmän aikavälin keskiarvon yläpuolella.  Henkilöt eivät aiheuttaneet kiitotiepoikkeamia.

Tilannearvio pidetään vielä vihreänä pitkään lentoasemilla tapahtuneen hyvän kehityksen johdosta, mutta kehityssuunta muutetaan neutraalista negatiiviseksi useiden talven aikana tapahtuneiden poikkeamien johdosta.  Koronapandemian aiheuttaman poikkeuksellisen liikennemäärien vähenemisen johdosta kehityssuunnan arviointi epävarmaa.

SPI 2.3: Yhteentörmäysten ja läheltä piti-tilanteiden (MAC/AIRPROX) määrä Kaupallinen ilmakuljetus: 
SPI 2.3: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen
ja suhteutetun määrän kehitykseen.
KELTAINEN

Q1/2022: suomalainen kaupallinen ilmakuljetus osallisena 10 läheltä piti-tilanteessa. Määrä moninkertainen edellisvuosiin verrattuna. Useassa tapauksessa toisena osapuolena oli ulkomainen drone.

Tilannearvio pidetään keltaisena. Muutetaan kehitysuunta neutraalista negatiiviseksi. Ukrainan konfliktin katsotaan lisäävän yhteentörmäyksen tai läheltä piti-tilanteen riskiä. Koronapandemian aiheuttaman poikkeuksellisen liikennemäärien vähenemisen johdosta kehityssuunnan arviointi epävarmaa.

 Yleis- ja harrasteilmailu:
SPI 2.3: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen
ja suhteutetun määrän kehitykseen.
KELTAINEN

Q1/2022: yleis- ja harrasteilmailu osallisena 2 tapauksessa. Määrä edellisvuosien tasolla. Molemmat tapaukset kävivät ulkomailla. 

Tilannearvio pidetään keltaisena. Dronetoimijoiden aiheuttamien tilanteiden määrä laskussa. Toisaalta Malmin liikenteen siirtyminen muille lentopaikoille näyttää vaikuttavan lisäävästi läheltä piti-tilanteiden määrään. Kehityssuunta muutetaan negatiivisesta neutraaliksi.

 Lennonvarmistus:
SPI 2.3: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen ja suhteutetun määrän kehitykseen.
KELTAINEN

Q1/2022: Lennonjohdon aiheuttamia ilma-alusten välisiä porrastuksen alituksia 3. Määrä oli vuosien 2013-2020 keskiarvon alapuolella. Suhteessa operaatiomäärään määrä likimain edellisvuosien tasolla.

Koronaepidemian aiheuttama liikennemäärien vähennys todennäköisesti vaikuttaa tilanteeseen. 

Tilannearvio pidetään keltaisena. Kehityssuunta pidetään positiivisena. Koronapandemian aiheuttaman poikkeuksellisen liikennemäärien vähenemisen johdosta kehityssuunnan arviointi epävarmaa.

SPI 2.4: Ohjattavissa olevan ilma-aluksen törmäys
maastoon ja vastaavat vaaratilanteet-tapausten (CFIT) määrä 
Kaupallinen ilmakuljetus: 
SPI 2.4: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen ja suhteutetun määrän kehitykseen.
VIHREÄ

Q1/2022: suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa ei CFIT/near CFIT-tilanteita.

Tilannearvio pidetään vihreänä. Kehityssuunta pidetään neutraalina. 

 Yleis- ja harrasteilmailu:
SPI 2.4: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen ja suhteutetun määrän kehitykseen.
VIHREÄ

Q1/2022: yleis- ja harrasteilmailussa ei CFIT/near CFIT-tilanteita. Määrä pidemmän aikavälin keskiarvon alapuolella.

Tilannearvio pidetään vihreänä. Kehityssuunta pidetään neutraalina.

SPI 2.5: Ilma-aluksen ilmassa tapahtuneiden hallinnan menetystapausten (LOC-I) määrä 
Kaupallinen ilmakuljetus: 
SPI 2.5: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen ja suhteutetun määrän kehitykseen.
VIHREÄ

Q1/2022: suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa 1 hallinnan menetys-tilanne, joka tosin hyvin hetkellinen.

Tilannearvio pidetään vihreänä. Kehityssuunta pidetään neutraalina

 Yleis- ja harrasteilmailu:
SPI 2.5: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen ja
suhteutetun määrän kehitykseen.
VIHREÄ

Q1/2022: yleis- ja harrasteilmailussa ei hallinnan menetys-tilanteita. Määrä hivenen aiempien vuosien keskiarvon alapuolella.

Tilannearvio pidetään vihreänä. Kehityssuunta pidetään neutraalina. 

SPI 2.6: Yhteentörmäysten rullattaessa kiitotielle tai kiitotieltä-tapausten (GCOL) määrä 
Kaupallinen ilmakuljetus: 
SPI 2.6: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen ja
suhteutetun määrän kehitykseen.
VIHREÄ

Q1/2022: kaupallisessa ilmakuljetuksessa 1 GCOL-tapauksia. 

Tilannearvio pidetään vihreänä, huomioiden haastavan talven vaikutus. Kehityssuunta pidetään neutraalina.

 Yleis- ja harrasteilmailu:
SPI 2.6: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen ja
suhteutetun määrän kehitykseen.
VIHREÄ

Q1/2022: yleis- ja harrasteilmailussa ei GCOL-tapausta. Määrä pidemmän aikavälin keskiarvon tasalla. 

Tilannearvio pidetään vihreänä. Kehityssuunta pidetään neutraalina.