Yhteentörmäykset ja läheltä piti-tilanteet ilmassa (MAC/Airprox)

Tilakuva Q3/2021

Kolmannella neljänneksellä Suomessa tai suomalaisille ilma-aluksille raportoitiin tapahtuneen 15 läheltä piti-tilannetta ilmassa. Määrä oli likimain samaa tasoa vuosien 2013-2020 keskiarvon kanssa. 3 tapauksista luokiteltiin vakavaksi vaaratilanteeksi, eli likimain yhtä moni kuin vuosina 2013-2020 keskimäärin. Kaikissa näissä oli kyse ulkomailla tapahtuneesta dronen aiheuttamasta tilanteesta.

Vuoden aikana on toistaiseksi tapahtunut yhteensä 45 läheltä piti-tilannetta ilmassa. Määrä on hieman vuosien 2013-2020 keskiarvo (42) suurempi. 28 näistä tilanteista tapahtui Suomessa, ja tämä määrä taas oli hieman vuosien 2013-2020 keskiarvoa (33,5) pienempi.
Ulkomailla tapahtuneiden tilanteiden määrä (17) oli hieman pidemmän aikavälin keskiarvon yläpuolella. 5 niistä luokiteltiin vakavaksi vaaratilanteeksi, eli selvästi pidemmän aikavälin keskiarvoa (1,4) useampi. Dronet aiheuttivat pääosan näistä tilanteista.

Yleis- ja harrasteilmailu oli osallisena 4 läheltä piti-tilanteessa kolmannella vuosineljänneksellä. Määrä oli hieman vuosien 2013-2020 keskiarvoa (5,4) pienempi.
Koko vuonna yleis- ja harrasteilmailu on ollut osallisena 17 läheltä piti-tilanteessa, eli jonkin verran vuosien 2013-2020 keskiarvoa 13,6 useammin. Määrässä on kuitenkin selkeä laskeva trendi vuodesta 2018 eteenpäin. Lähes kaikki tilanteet ovat tapahtuneet valvomattomilla lentopaikoilla, tänä vuonna useimmiten Lahti-Vesivehmaalla, Hyvinkäällä tai Nummelassa.
Kolmannen neljänneksen tapauksista kahdessa oli kyse läheltä piti-tilanteesta dronen ja yleisilmailukoneen välillä (toisessa dronea oli lennätetty luvallisesti valvomattomalla lentopaikalla, toisessa ilmeisen luvattomasti liian korkealla), yhdessä sotilaskoneen ja purjekoneen välisestä ja yhdessä yleisilmailukoneen ja varjoliitimen välisestä tilanteesta.

Turvallisuustiedottessa (esimerkiksi tässä vuoden 2020 kesältä (Ulkoinen linkki)) on tunnistettu tyypillisimpiä läheltä piti-tilanteiden syitä ja pohdittu toimenpiteitä niiden välttämiseksi, joista yhtenä tärkeimmistä on tilannetietoisuuden ylläpito : "Tilannetietoisuuden rakennuspalikoita ovat mm. luottamus siihen, että muutkin toimivat yhteisten pelisääntöjen mukaisesti, lentopaikan radiotaajuuden kuuntelu sekä sinne puhuminen ja tietysti silmien auki pitäminen ja ilmatilan havainnointi".

Kaupallinen ilmakuljetus oli kolmannella neljänneksellä osallisena 9 läheltä piti-tilanteessa. Vuosien 2013-2020 keskiarvo on 4,4 eli tapauksia oli selvästi enemmän. Tapauksista kuitenkin vain 1 tapahtui Suomessa. Kaikki muut tapahtuivat siis muualla maailmassa suomalaisille ilma-aluksille, ja pääosassa näistä toisena osapuolena oli liian korkealla tai väärässä paikassa lennätetty drone.

Koko vuonna kaupallinen ilmakuljetus on ollut osallisena 17 läheltä piti-tilanteessa, eli selvästi vuosien 2013-2020 keskiarvoa (11,5) useammin. 11 tapauksessa toisena osapuolena on ollut drone.

Dronet siis ovat n. vuodesta 2015 eteenpäin aiheuttaneet varsin suuren määrän läheltä piti-tilanteita erityisesti kaupalliselle ilmakuljetukselle. Suomessa tilanne on kuitenkin kehittynyt hyvään suuntaan ja määrät ovat laskeneet vuoden 2018 19 tapauksesta tämän vuoden 3 tapaukseen vastaavalla ajanjaksolla eli Q1-Q3.

Ulkomailla tapahtuneet dronejen aiheuttamat läheltä piti-tilanteet sen sijaan ovat tänä vuonna lisääntyneet. Tänä vuonna tällaisia tapauksia on raportoitu 10 kappaletta, kun vuosien 2015-2020 keskiarvo on 3,3. Näissä tapauksissa Traficom tiedottaa paikallista ilmailuviranomaista, jotta he voivat ryhtyä tarpeellisiksi katsomiinsa toimiin.

Sotilasilmailu  oli kolmannella neljänneksellä osallisena 1 läheltä piti-tilanteessa, ja koko vuonna toistaiseksi 8 tilanteessa. Koko vuoden osalta määrä on selvästi pidemmän aikavälin keskiarvon yläpuolella, joskin kolmannella neljänneksellä tapauksia oli aiempiin vuosiin verrattuna vähemmän. Tapauksissa oli niin tutkaporrastusminimin alituksia kuin VFR-koneiden välisiä tilanteita.

Lennonjohdon aiheuttamia ilma-alusten välisiä porrastuksen alituksia tapahtui kolmannella neljänneksellä 1, eli kolmasosa vuosien 2013-2020 keskiarvosta (3,5) ja myös koko vuonna tapauksia (7) on ollut n. puolet vuosien 2013-2020 keskiarvosta (13,0). Lentoasemien operaatiomääriin suhteutettuna määrä oli likimain pidemmän aikavälin keskiarvossa.

Aiemmat vuosikatsaukset löydät löydät graafien alapuolella olevista linkeistä. 

Yhteentörmäykset ja läheltä piti-tilanteet ilmassa (MAC/Airprox) 2014-Q3/2021

Huom. Yhteentörmäyksiä ja läheltä piti-tilanteita seurataan tapahtumien kokonaismäärien kannalta sekä siltä kannalta, mitkä tahot ovat olleet tapahtumassa osallisia. Näin ollen lukemat kokonaismääräkuvaajassa ja lukemat ”osallisena olleet”-kuvaajassa eivät ole samat. ”Osallisena olleet”-kuvaajassa lukemat dronejen osalta sisältävät vain Suomessa tapahtuneet tilanteet.

Yhteentörmäys- ja läheltä piti-tilanteissa (MAC/Airprox) osalliset 2004-Q2/2021