Suomalaisten alusten turvallisuus

Suomen varsinainen kauppalaivasto pieneni hieman vuonna 2020

Suomen rekisteröity kauppalaivasto käsitti vuoden 2020 lopussa kaikkiaan 1 243 alusta. Nämä jaetaan varsinaiseen kauppalaivastoon (vähintään 15 m pituiset konealukset), pienaluksiin (alle 15 m pituiset konealukset) sekä proomuihin ja muihin kuljetuskoneettomiin aluksiin. Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 680 alusta ja pienaluksiin 285 alusta. Proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia oli yhteensä 278 kappaletta.

Suomalaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet

Vuoden 2020 aikana Traficomin tietoon tuli 24 (2019 30 kpl)  suomalaisille aluksille tapahtunutta onnettomuutta, joista 21 sattui Suomen vesialueella ja kolme onnettomuutta sattui aluksen ollessa ulkomailla. Ulkomailla tapahtuneiden onnettomuuksien vaihteluväli on ollut viimeisen viiden vuoden aikana ollut 3 - 8 onnettomuutta.

 

Suomalaisille aluksille tapahtuneet vaaratilanteet

Vaaratilanteita suomalaisille aluksille tapahtui vuoden 2020 aikana 20 kpl joista 17 kpl tapahtui Suomen vesialueilla. Vastaavat luvut vuonna 2019 olivat 27 vaaratilannetta suomalaisille aluksille, joista 18 tapahtui Suomen vesialueilla.

Kolmen vuoden aikasarjalla tarkasteluna Suomalaisille aluksille tapahtuu vuosittain noin 20 - 27 vaaratilannetta. Vuosittainen vaihtelu vaaratilanteiden määrissä on ollut melko pientä toistaiseksi mutta lukumäärä ei yksistään kerro turvallisuuden tilan kehityksestä, koska vaihtelu on satunnaista. Aikasarja on vielä verrattain lyhyt ja sen perusteella yhteenvetoja on vielä vaikea tehdä. Käsitys siitä, mikä on vaaratilanteen sekä turvallisuuskulttuurin muutos ovat vielä kesken.

Onnettomuudet alusluokittain

Suomalaisille aluksille tapahtuneissa onnettomuuksissa oli vuonna 2020 matkustaja-alusten osuus suurin. Näille tapahtui kuluneena vuonna viisi onnettomuutta, mikä oli 21 % onnettomuuksista. Ro-ro matkustaja-aluksille, ro-ro-lastialuksille sekä proomuille tapahtui kullekin kolme onnettomutta viime vuonna. Näille tapahtui yhteenlaskettuna yhdeksän onnettomuutta, mikä oli yhteensä 38 prosenttia onnettomuuksista.

Vaaratilanteet alusluokittain

Suomalaista aluksista eniten vaaratilanteita tapahtui matkustaja-aluksille 7 kpl, joka oli 35 % tapauksista. Edellisenä vuonna näitä tapahtui 3 kpl (11%).

 

Onnettomuudet onnettomuusluokittain 

Edellisvuosien tapaan suomalaisille aluksille tapahtuneista onnettomuuksista onnettomuusluokittain tarkasteltuna 42% (10 kpl) oli alusten karilleajoja tai pohjakosketuksia. Tämä osuus on pysynyt saman suuruisena muutaman viime vuoden ajan. Seuraavaksi yleisin onnettomuustyyppit suomalaisilla aluksilla oli törmäys/kosketus 17 %. Näitä onnettomuuksia tapahtui  neljä kappaletta.

Vaaratilanteet, todennäköisin seuraus

Vaaratilanteen kohdalla ajatellaan tilanteen todennäköinen seuraus eli se, mihin tilanne olisi johtanut, ellei siihen olisi puututtu. Muu seuraus ja hallinnan menetys olivat yleisimmät vaaratilanteen lajit. Muu seuraus tarkoittaa jotain sellaista tilannetta, jonka seurausta tapahtuman yhteydessä ei ole pystytty täsmällisesti määrittelemään. Näitä oli 11 kpl, joka oli 55 % Suomalaisille aluksille vesialueilla vaaratilanteista. Hallinnan menetyksiä oli 6 kpl eli 30 % vaaratilanteista.

Suomalaisille aluksille tehdyt satamavaltiotarkastukset 2020

Suomalaisiin aluksiin tehtiin Paris MoU:n jäsenvaltioissa 90 satamavaltiotarkastusta vuoden 2020 aikana. Niiden yhteydessä tarkastettiin 81 eri alusta. Suomalainen alus jouduttiin pysäyttämään kolme kertaa Paris MoU:n alueella. Satamavaltiotarkastusten yhteydessä on suomalaisia aluksia pysäytetty viime vuosina yhdestä kahdeksaan alusta vuodessa. Huomautuksia suomalaisille aluksille oli annettu 155 kappaletta, jotka annettiin 43 tarkastuksessa.

Edelliseen vuoteen verrattuna tarkastusten ja huomautusten määrät ovat laskeneet huomattavasti.

Lähde: ParisMou 

Suomalaisten alusten katsastukset

Aluksen katsastuksen tarkoituksena on varmistua siitä, että aluksen rakenne, koneisto ja varustus ovat aluksen turvallisuutta koskevien säännösten ja määräysten mukaisia. Katsastuksessa varmistutaan myös siitä, että alus on aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annettujen säännösten ja määräysten mukainen. Lisäksi katsastuksessa varmistutaan siitä, että aluksella on merityöyleissopimuksessa tarkoitettu merityösertifikaatti.

Katsastuksen yhteydessä tai sen perusteella on lisäksi: määrättävä aluksen liikennealue; varmistauduttava aluksen asianmukaisesta miehityksestä ja laivaväen pätevyyksistä; määrättävä matkustaja-alukselle suurin sallittu matkustajamäärä, joka ei saa olla suurempi kuin laivanisäntä tai aluksen päällikkö pyytää; tarkastettava, että aluksella on voimassa olevat todistus- ja turvallisuuskirjat sekä muut vaadittavat todistukset, asiakirjat ja säädökset; ratkaistava, saako alusta käyttää talviliikenteessä; katsottava, että alukseen on asetettu säädetyt kansi- ja lastimerkit; sekä varmistauduttava siitä, että alus muutenkin on joka suhteessa merikelpoinen.