Turvallisuus Suomen vesialueilla

Verrattuna aiempiin vuosiin onnettomuuksien määrät ovat vähentyneet Suomen vesialueilla. Vuoden 2020  aikana Traficomin tietoon tuli 26 Suomen vesialueilla tapahtunutta onnettomuutta sekä 19 vaaratilannetta.

Suomalaisille aluksille tuona aikana Suomen vesialueilla sattui 21 onnettomuutta. Vastaava luku vuonna 2019 oli 24. Suomalaisten alusten osuus Suomen aluevesillä tapahtuneista onnettomuuksista vuonna 2020 oli 81 % (2019 80 %). Samalla, kun onnettomuuksien määrät Suomen vesialueille ovat hiukan vähentyneet, ovat liikennemäärät olleet myös laskussa.

Vaaratilanteita suomalaisille aluksille Suomen vesialueilla sattui 17 kpl. Vastaava luku vuonna 2019 oli 18. Suomalaisten alusten osuus Suomen vesialueilla tapahtuneista vaaratilanteista vuonna 2020 oli 89% (2019 78%).

 

Suomen vesialueilla tapahtuneet onnettomuudet ja vaaratilanteet 2020

Lähes kymmenen vuoden aikasarjalla tarkasteluna Suomen aluevesillä tapahtuu vuosittain noin 22 - 41 onnettomuutta. Vuosittainen vaihtelu merionnettomuuksien määrissä on ollut voimakastakin, mutta lukumäärä ei yksistään kerro turvallisuuden tilan kehityksestä, koska vaihtelu on satunnaista.

Kolmen vuoden aikasarjalla tarkasteltuna on Traficomille ilmoitettu vuosittain 17 - 23 Suomen aluevesillä tapahtunutta vaaratilannetta. Vuosittainen vaihtelu vaaratilanteiden määrissä on ollut melko pientä toistaiseksi mutta lukumäärä ei yksistään kerro turvallisuuden tilan kehityksestä, koska vaihtelu on satunnaista. Aikasarja on vielä verrattain lyhyt ja sen perusteella yhteenvetoja on vielä vaikea tehdä. Käsitys siitä, mikä on vaaratilanteen sekä turvallisuuskulttuurin muutos ovat vielä kesken. Ilmoitettujen vaaratilanteiden määrää voidaan pitää pienenä suhteessa onnettomuusilmoitusten määrään. Tietoisuutta vaaratilanteiden ilmoittamisen tärkeydestä ja hyödyllisyydestä täytyy vielä lisätä merenkulkijoiden parissa.

Onnettomuudet onnettomuusluokittain

Edellisvuosien tapaan karilleajot ja pohjakosketukset olivat yleisin onnettomuustyyppi. Karilleajoja ja pohjakosketuksia oli 13 kappaletta, joka oli 50% Suomen vesialueilla tapahtuneista onnettomuuksista. Näiden määrät ovat pysyneet vuodesta toiseen melko samoina.

Törmäyksiä ja kosketuksia oli 4 kappaletta eli 15% ja yhteentörmäyksiä oli 2 kappaletta eli 8% onnettomuuksista.

Vaaratilanteet, todennäköisin seuraus

Vaaratilanteen kohdalla ajatellaan tilanteen todennäköinen seuraus eli se, mihin tilanne olisi johtanut, ellei siihen olisi puututtu. Muu seuraus ja hallinnan menetys olivat yleisimmät vaaratilanteen lajit. Muu seuraus tarkoittaa jotain sellaista tilannetta, jonka seurausta tapahtuman yhteydessä ei ole pystytty täsmällisesti määrittelemään. Näitä oli 11 kpl, joka oli 58 % kaikista ilmoitetuista vaaratilanteista. Hallinnan menetyksiä oli 6 kpl eli 32 % ilmoitetuista vaaratilanteista.

Onnettomuudet alusluokittain 

Matkustaja-alusten osuus Suomen vesialueilla tapahtuneista onnettomuuksista kasvoi verrattuna vuoteen 2019. Niiden osuus vuonna 2020 oli 19%, kun se vuonna 2019 oli 4%.

Vaaratilanteet alusluokittain

Vaaratilanteita Suomen vesialueilla tapahtui eniten matkustaja-aluksille 7 kpl, joka oli 37 % tapauksista. Edellisenä vuonna näitä tapahtui 3 kpl (13%).

Meriliikenteen poikkeamat ja rikkomukset

VTS -poikkeamaraportointi 2020

Liikenne -ja viestintävirasto Traficom seuraa turvallisuutta väylillä ja saa tiedon Fintraffic VTS raportoiduista poikkeamista. Suomessa alusliikennepalvelusta vastaavat Fintraffic VTS:n kolme VTS-keskusta. Keskusten valvonta-alueet kattavat kaikki rannikon kauppamerenkulun väylät sekä Saimaan syväväylän.

Tilastointiin on tullut muutamia muutoksia edellisvuosiin verrattuna. Poikkeamien luokittelukategorioita on selkeytetty ja ne on jaettu kolmen yläotsikon alle: onnettomuus, sääntörike ja poikkeama. Lisäksi mukaan on saatu kaikki alusten lippuvaltiot, minkä johdosta edellisvuosien Muu-kategoriaa ei ole enää tarvinnut käyttää.

Eräs suuri tilastointiin liittyvä muutos on se, että GOFREP- ja ÅTSS-alueiden rike- ja poikkeamaraportteja ei enää käsitellä erikseen VTS-alueiden poikkeamaraporteista, vaan nämä kokonaisuudet ovat mukana VTS-poikkeamaraportoinnin kokonaislukemassa, kuten muutkin VTS alueiden rike- ja poikkeamaraportit. Vaikka GOFREP- ja ÅTSS-alueet eivät ole VTS-alueita, käytetään myös niiden alueiden poikkeamaraporteista nimitystä VTS-poikkeamaraportti. 

Vuoden 2020 aikana VTS-keskukset ovat raportoineet yhteensä 937 poikkeamaa (vuonna 2019 poikkeamia oli 658)

Aiempiin vuosiin verrattuna määrällisesti eniten raportoitiin luotsauspalvelujen tarjoamiseen liittyvistä poikkeamista (228 kpl). Alkuvuoden raporttimäärää nostivat tammikuussa toimintaohjeisiin tehdyt tarkennukset, joiden tarkoituksena oli yhtenäistää Fintraffic VTS ja Finnpilotin luotsaukseen liittyvien poikkeamien raportointiohjeistuksia. Toimintaohjeiden muuttaminen johti kuitenkin nopeasti suuriin poikkeamaraporttimääriin ja lisääntynyt raportointi kuormitti huomattavasti alusliikenneohjaajien muuta työtä, joten ohjeistusta korjattiin pian käytännönläheisemmäksi. Luotsauspalvelujen tarjoamiseen liittyviä poikkeamia kirjattiin pelkästään tammikuun aikana 104.

Ylisyväydestä väylään kirjattiin 123 poikkeamaa sekä ylinopeudesta väylällä 100 poikkeamaa.  Suurin osa ylinopeuksista ja ylisyväyksistä väylään nähden tapahtui Saimaalla. Kuten aikaisempinakin vuosina, niin erilaisista kone/teknisistä vioista (124 kpl) raportoitiin usein. Verrattuna edellisvuosien lukemiin niiden määrät ovat hiukan kasvaneet.

Mahdollisia karilleajon estoja raportoitiin 9 kertaa. Navigoinnista väyläalueen ulkopuolella raportoitiin 25 kertaa. Näiden ilmoitusten määrät olivat myös kasvaneet.

Lippuvaltioittain tarkasteltuna ehdottomasti suurimman ryhmän muodostivat suomalaiset alukset, 244 kpl (26 %), mikä selittynee luonnollisesti sillä, että Suomen vesillä ajaa paljon Suomen lipun alla seilaavia aluksia. Toiseksi suurin ryhmä olivat hollantilaiset alukset yhteensä 147 raportilla (16 %) ja kolmanneksi suurin ryhmä Antigua ja Barbudan lipun alla seilaavat alukset yhteensä 77 raportilla (9%).

PoikkeamaAluksen kulkua haittaava tekijä57
 Ankkuri dragannut/irronnut14
 Hinausongelma2
 Jäänmurtoon liittyvä3
 Kone-/tekninen häiriö-pää-tai apukoneongelma72
 Kone-/tekninen häiriö-ruori-/peräsinvika6
 Kone-/tekninen häiriö-kommunikaatiojärjestelmä häiriö2
 Kone-/tekninen häiriö-navigaatiojärjestelmä häiriö6
 Kone-/tekninen häiriö-korjaus-/huoltotyö6
 Kone-/tekninen häiriö-sähkövoiman menetys8
 Kone-/tekninen häiriö-määrittelemätön24
 Luotsauspalvelujen tarjoaminen228
 Luotsinkäyttövelvollisuuden noudattaminen1
 Linjaluotsikirjan ja erivapauden käyttö1
 Läheltä piti-tilanne12
 Mahdollinen karilleajon esto9
 Muu syy26
 Navigointi väyläalueen ulkopuolella/kohti matalaa25
 Navigointiapupalvelun anto (NAS)6
 Vaaran aiheuttaminen muulle liikenteelle7
 Ylinopeus100
 Ylisyväys väylään123
OnnettomuusAluksen/varusteiden vauriot1
 Alus tai henkilö kadonnut1
 Kaatuminen1
 Karilleajo/pohjakosketus-alus ajelehtii ilman konevoimaa2
 Karilleajo/pohjakosketus-alus kulussa konevoimalla9
 Törmäys/kosketus kelluvaan kohteeseen3
 Törmäys/kosketus kiinteään kohteeseen6
 Uponnut2
 Yhteentörmäys-toinen alus (liikkeellä)1
 Ympäristövahinko7
SääntörikeIlmoittautumisrike GOFREP- alueella (MSC.139)18
 Ilmoittautumisrike VTS- alueella (Alusliikennepalvelulaki 21§)33
 Radiovahdinpidon rike4
 Reititystoimenpiteiden noudattaminen100
 Väistämisvelvollisuuden noudattaminen11

Lähde: Fintraffic VTS

GOFREP- ja ÅTSS-alueiden raportointi 2020

Vaikka nämä lukemat sisältyvät jo VTS-tilastoon, tässä on eriteltynä GOFREP ja ÅTSS tilastot

GOFREP, Helsinki Traffic

Helsinki Trafficin GOFREP-valvonta-alueelta laadittiin yhteensä 81 raporttia. Viime vuoden alkupuoliskon rike- ja poikkeamaraporttien yhteenlaskettu määrä tällä alueella oli 78, joten raportointimäärät ovat pysyneet saman suuruisina.

 

PoikkeamaKone-/tekninen häiriö-pää-tai apukoneongelma16
 Kone-/tekninen häiriö-ruori-/peräsinvika1
 Kone-/tekninen häiriö-korjaus-/huoltotyö3
 Kone-/tekninen häiriö-sähkövoiman menetys1
 Kone-/tekninen häiriö-määrittelemätön1
 Läheltä piti-tilanne1
 Vaaran aiheuttaminen muulle liikenteelle1
 Ylisyväys väylään1
 Muu syy1
OnnettomuusUponnut1
SääntörikeIlmoittautumisrike GOFREP- alueella (MSC.139)18
 Reititystoimenpiteiden noudattaminen27
 Väistämisvelvollisuuden noudattaminen9

Lähde: Fintraffic VTS

Åland Sea TSS, eteläinen osa

Ahvenanmeren eteläisen reittijakojärjestelmän alueelta kirjattiin kaiken kaikkiaan 77 raporttia. Lukema on hieman laskenut verrattuna viime vuoden vastaavaan raporttimäärään, joka oli yhteensä 93.

 

PoikkeamaKone-/tekninen häiriö-pää-tai apukoneongelma3
 Mahdollinen karilleajon esto1
SääntörikeRadiovahdinpidon rike2
 Reititystoimenpiteiden noudattaminen69
 Väistämisvelvollisuuden noudattaminen2

Satamavaltiotarkastukset Suomessa

Suomessa tehtiin ulkomaalaisiin aluksiin yhteensä 220 satamavaltiotarkastusta vuoden 2020 aikana. Eri aluksia niiden yhteydessä tarkastettiin 215 kappaletta. Huomautuksia tarkastuksissa annettiin 34 kappaletta, jotka annettiin 21 tarkastuksessa.

Suomessa tarkastettujen alusten lukumäärä on viime vuosina pysynyt hyvin saman suuruisena, pois lukien viime vuosi.

Suomessa pysäytettyjen alusten määrät ovat olleet hyvin pieniä viime vuosina. Suomessa tehtyjen satamavaltiotarkastusten tuloksia voidaan pitää hyvinä. Tarkastukset osoittava, että Suomessa käyvät ulkomaiset alukset täyttävät hyvin kansainvälisten yleissopimusten mukaiset vaatimukset.