Valtioneuvoston tieliikenneturvallisuutta koskevan periaatepäätöksen seuranta

Tilanne kesäkuussa 2021

Tieliikenteen turvallisuutta koskevassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä (2016) asetettiin seitsemän tavoitetta ja niiden alle ryhmiteltiin 17 toimenpidettä tai toimenpidekokonaisuutta liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Lähes kaikki toimenpiteet ovat jo toteutuneet. Liikenneverkon kehittämisen rahoituksen uudistaminen ei edennyt poliittisessa päätöksenteossa. 

Liikennekuolemat vähentyivät 2010-luvulla, mutta huomattavasti puolittamistavoitetta vähemmän. Loukkaantumiset vähenivät tavoitteen mukaisesti, mutta ei ole tiedossa, missä määrin tämä johtui tilastointimuutoksista. Kuolemaan johtavista onnettomuuksista ovat vähentyneet  yksittäisonnettomuudet ja suojaamattomien tienkäyttäjien onnettomuudet. Turvalaitteiden käyttö lisääntyi 2010-luvulla ja ylinopeudet vähenivät hieman pääteillä. 

Alla olevissa yhteenvetotaulukoissa on kuvattu lyhyesti periaatepäätöksen toimenpiteiden toteutumista ja liikenneturvallisuutta kuvaavien mittareiden kehitystä. Mittareista löytyy yksityiskohtaisempaa tietoa aihekohtaisilta sivuilta.

Lisätietoja: Valtioneuvoston päätös tieliikenteen turvallisuudesta, 15.12.2016 (Ulkoinen linkki)

Tieliikenneturvallisuuden periaatepäätöksen hankeseuranta

1. Liikenteen pelisäännöt selkeiksiEsitys tieliikennelain kokonaisuudistukseksi. HE lausunnolle 2017.HE 180/2017 annettiin eduskunnalle 23.11.2017. Uusi tieliikennelaki tuli voimaan 1.6.2020. (Ulkoinen linkki)
2. Tehokkuutta liikennesääntöjen valvontaan ja seuraamuksiinEsitys tieliikennevirhemaksusta. HE lausunnolle 2017.Sisältyy uuteen tieliikennelakiin, joka tuli voimaan 1.6.2020.
 Sakkomenettelyn käyttöalan laajennus ja ajokieltomenettelyn keventäminen. Mietintö lausunnolle 2016OM mietintöjä ja muistioita 54/2016 julkaistu 1.12.2016. HE 103/2017 hyväksytty eduskunnassa 8.12.2017. Laki tuli voimaan 1.6.2019. (Ulkoinen linkki)
 SM valmistelee sisäisen turvallisuuden strategian. Valmistuu 2017.Sisäisen turvallisuuden strategia hyväksyttiin valtioneuvostossa 5.10.2017 (Ulkoinen linkki)
3. Turvallisempia ajoneuvoja teilleSelvitys liikenneverkon kehittämisestä ja rahoituksen uudistamisestaSelvitys julkaistu 19.1.2017. Parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioivan työryhmän loppuraportti julkaistu 28.2.2018 (Ulkoinen linkki)
 Esitys katsastuslainsäädännön uudistamisesta. Lausunnoille 2016.Uusi katsastuslaki tuli voimaan 20.5.2018 (Ulkoinen linkki)
 Asetus raskaan liikenteen talvirenkaistaTalvirengasvaatimus tuli voimaan 2.1.2017 (Ulkoinen linkki)
4. Luottamusta liikenteen automatisaatioonTiekartta älykkään ja turvallisen automaation edistämisestä v. 2017Liikenteen automaation ja robotiikan kehittämistoimenpiteiden tiekartta on julkaistu 8.5.2017 (Ulkoinen linkki)
 Kartoitetaan keinoja hankkia, jakaa ja hyödyntää automaattisessa liikenteessä syntyvää tietoaTraficom pilotoi luottamusverkostoa automaattikokeilutoimijoiden kehittäjäverkostona vuoden 2018 ajan. Osallistujat kokivat verkoston hyödylliseksi kokemustenjakofoorumiksi. 
Selvitys automaattiajamisen edellyttämistä tiedoista ja kehittämistarpeist (Ulkoinen linkki)a julkaistu 2017
 Suomi osallistuu aktiivisesti EU-yhteistyöhön verkottuneen ja automaattisen ajamisen kehittämiseksi.Suomi osallistui Euroopan komission vetämän C-ITS Platform -yhteistyöhankkeen toiseen vaiheeseen. Automaattisen ajamisen sääntelyn kehittämiseen on vaikutettu osallistumalla mm. jäsenmaiden Connected and Automated Driving High-Level Dialogue -vuoropuheluun sekä GEAR2030-asiantuntijaryhmän työhön.
 Tietoturvallisuusstrategian toteuttaminen ja EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivin voimaansaattaminen. HE 2017.HE 192/2017 vp annettu eduskunnalle 19.12.2017. Laki tuli voimaan 9.5.2018. (Ulkoinen linkki)
5. Kuljettajilla on oltava ajanmukaiset taidot ja valmiudetEsitys ajokorttilain uudistamiseksi sekä kuljettajaopetus- ja ajotutkintojärjestelmän ajantasaistamiseksi. HE lausunnolle 2017.HE 146/2017 vp annettu eduskunnalle 19.10.2017. Laki tuli voimaan 1.7.2018 (Ulkoinen linkki)
6. Liikenteessä ajokuntoiset ajavat ja muut kulkevat kyydissäLiikennekaarihankeLaki liikenteen palveluista tuli voimaan 1.7.2018. (Ulkoinen linkki)
 Uusi alkolukkolainsäädäntö 30.12.2016. Hallitus arvioi lainsäädännölle asetettuja tavoitteita ja vaikuttavuutta liikenneturvallisuuden kannalta vuosien 2017-2018 aikana.Alkolukkolaki tuli voimaan 30.12.2016 (Ulkoinen linkki)
 Hallitus vaikuttaa EU:ssa alkolukkojen lisäämiseksi EU:ssa vaadittavien ajoneuvovarusteiden listalle.Alkolukot mukana Vallettan julistuksessa liikenneturvallisuudesta 29.3.2017 (Ulkoinen linkki)
7. Väylien on oltava turvallisessa kunnossaSeurataan korjausvelkatoimenpiteiden toteutusta ja vaikuttavuuttaKorjausvelkaohjelman lopputiedote (Ulkoinen linkki)
 Selvitys liikenneverkon kehittämisen ja rahoituksen uudistamiseksi, poliittinen päätös 2017.Selvitys julkaistu 19.1.2017. Parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioivan työryhmän loppuraportti julkaistu 28.2.2018. Ei poliittista päätöstä. (Ulkoinen linkki)

Periaatepäätöksen mittareiden seuranta

1. LiikennesuoritteetAutoliikenteen suoriteVuonna 2020 autoilla ajettiin noin 48,5 mrd km. Liikennesuorite väheni koronapandemian vuoksi. (Ulkoinen linkki)
 Jalankulun ja pyöräilyn suorite ja kulkutapaosuusHLT 2016 mukaan jk ja pp suorite ja kulkutapaosuus on pysynyt ennallaan. (Ulkoinen linkki) Kaupunkien mittauksissa pyöräily lisääntyi vuonna 2020.
2. Liikennepalveluiden saatavuus ja käyttöJulkisen liikenteen kysyntä ja tarjontaVuonna 2018 joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvoi (Ulkoinen linkki), Vuonna 2020 linja-autojen liikennesuorite väheni (Ulkoinen linkki).
 KuljetussuoriteVuonna 2020 kuorma-autojen kuljetussuorite kasvoi 3 prosenttia. (Ulkoinen linkki)
 Liikenne palveluna (MaaS)Useat yritykset kehittävät "liikenne palveluna" -ajattelumallia (Ulkoinen linkki)
3. Ajoneuvokannan ikäLiikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä ilman museoautojaLiikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä oli 12,1 vuotta ilman museoautoja v. 2020. Keski-ikä kasvoi edellisvuodesta. (Ulkoinen linkki)
4. Kuljettajaa avustavien laitteiden ja palveluiden lukumäärä sekä niiden merkitys onnettomuusriskiinTutkimuksiin ja selvityksiin perustuvat tiedot yleisyydestä ja vaikutuksistaESC oli vuonna 2018 vakiovarusteena noin 60 % henkilöautoista. Kuljettajien tukijärjestelmät ovat yleistyneet uusissa autoissa viime vuosina (Ulkoinen linkki). Asiantuntija-arvioiden mukaan automatisoituminen vähentää liikenneonnettomuuksia paljon vasta noin 20 vuoden kuluttua. (Ulkoinen linkki) Väitöskirja kuljettajan tukijärjestelmien turvallisuuspotentiaalista (Utriainen 2021). (Ulkoinen linkki)
5. Liikenneonnettomuuksien lukumäärä aiheutumistavan ja seurausten mukaan eriteltynäKuolleiden ja vakavastí loukkaantuneiden määräLiikennekuolemien puolittamistavoitetta vuoteen 2020 ei saavutettu. (Ulkoinen linkki)
 Suojaamattomien tienkäyttäjien kuolemat ja vakavat loukkaantumisetJalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kuolemien ja loukkaantumisten määrä pysyi ennallaan viimeisinä viitenä vuotena. Vakavasti loukkaantuneista 37 % oli jalankulkijoita tai pyöräilijöitä vuonna 2018. (Ulkoinen linkki)
 Kuolemat ja vakavat loukkaantumiset päihdeonnettomuuksissaAlkoholirattijuopumusonnettomuuksien osuus liikennekuolemista oli ennakkotietojen mukaan 23 % ja osuus loukkaantumisista 11 % vuonna 2020. Päihdeonnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä on vähentynyt hieman viitenä viime vuotena.
 Kuolemat ja vakavat loukkaantumiset kohtaamis- ja yksittäisonnettomuuksissaLiikennekuolemista 26 % ja loukkaantumisista 10 % oli seurausta kohtaamisonnettomuuksista vuonna 2020. Yksittäisonnettomuuksien osuudet olivat 31 % ja 31 %. Kuolemat ja loukkaantumiset kohtaamis- ja yksittäisonnettomuuksissa ovat hieman vähentyneet viimeisinä viitenä vuotena. (Ulkoinen linkki)
 Nuorten ja ikääntyneiden kuolemat ja vakavat loukkaantumiset15-24-vuotiaiden liikennekuolemat ovat vähentyneet viimeisinä viitenä vuotena. Ikääntyneiden kuolemat vähenivät vuonna 2020. 
 Kuolemat ja vakavat loukkaantumiset raskaan liikenteen onnettomuuksissaKuolemat ja loukkaantumiset raskaan liikenteen onnettomuuksissa ovat vähentyneet viimeisinä viitenä vuotena. (Ulkoinen linkki)
6. Automaattisten ajoneuvojen liikennesuoritteiden ja niiden aiheuttamien onnettomuuksien lukumäärä (ml. kokeilut)Automaattisten ajoneuvojen kokeilujen tuloksetLukuisia kokeiluja käynnissä. (Ulkoinen linkki)
7. Liikenneonnettomuuksista aiheutuneet taloudelliset vahingot ja niiden yksikköhinnat.Onnettomuuksien yhteiskuntataloudellinen kustannus yksikköhintojen avulla laskettunaKuolemien ja loukkaantumisten yhteiskuntataloudellinen kustannus oli ennakkotietojen perusteella noin 1,3 mrd € vuonna 2020. 
8. Rikkeiden ja seuraamusten lukumääräRattijuoppojen osuus liikennevirrasta ja seuraamusten määräAlkoholirattijuoppoja oli 0,13 % liikennevirrasta vuonna 2018. Osuus pieneni edellisvuosista.  R-tutkimusta ei tehty 2019 eikä 2020. Poliisin tietoon tulleet rattijuopumusrikokset vähenivät vuonna 2020.
 Ylinopeudet pääteillä ja seuraamusten määräYli 10 km/h ylinopeuksien osuus oli kesällä 2020 noin 10 % ja talvella 2020 - 2021 noin 14 %. Ylinopeudet lisääntyivät hieman edellisvuodesta. 
 Turvalaitteiden käyttöTurvavyötä käytti henkilöauton etupenkillä 96 % ihmisistä vuonna 2020. Jalankulkijoista 47 % käytti heijastinta pimeän aikaan valaistussa ympäristössä vuonna 2019. Pyöräilykypärää käytti 44 % pyöräilijöistä vuonna 2019.
9. Tieverkon kuntoAjosuunniltaan erotettujen teiden osuus maanteiden liikennesuoritteesta30 % maanteiden liikennesuoritteesta ajetaan ajosuunniltaan erotetuilla teillä.
 Huonokuntoisten maanteiden osuus liikennesuoritteestaLiikennesuoritteesta noin 9 % kulki huonokuntoisella tieverkolla vuonna 2017 (Ulkoinen linkki)